Blog

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 9 – 10

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 9 -10 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 7 – 8

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 7 – 8 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง ลำดับที่ 6

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 6 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง ลำดับที่ 1-5

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 1- 5 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศเรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ผ่านลิงก์ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 87-89

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 87 – 89 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 87-89

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 81– 86

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 81 – 86 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 81– 86