Skip to content

ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • by

รายชื่อมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 สถานที่มอบตัว หอประชุมกาญจนาภิเษก