Skip to content

ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

  • by

รายชื่อมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 สถานที่มอบตัว หอประชุมกาญจนาภิเษก