Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *