เรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 71-84

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ลำดับที่ 71-84)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ใช้มอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิชาการ

คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานกิจการนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 71-84 ดังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวและทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561  ภายในเวลา 8.30 –12.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน

** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญาทุน 2  ชุด