เรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 97-98

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ลำดับที่ 97-98)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ใช้มอบตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิชาการ

คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานกิจการนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารงานกิจการนักเรียน

ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 97-98 ดังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวและทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  ภายในเวลา 8.30 – 12.00 น. หากพ้น กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน

** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญาทุน 2  ชุด