เรียกบัญชีสำรองม.4 ลำดับที่ 44-45

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ลำดับที่ 44-45) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ใช้มอบตัว คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิชาการ คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานกิจการนักเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารงานกิจการนักเรียน ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 44-45 ดังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวและทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561  ภายในเวลา 8.30 – 12.00 น. หากพ้น กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน ** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญาทุน 2  ชุด