ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565